t1Jak układać kostkę brukową?

Etapy układania kostki to:

1. wytyczanie trasy i wyznaczanie spadków nawierzchni,
2. wykonanie wykopu i ubicie jego dna,
3. ustawienie krawężników i ułożenie warstw podbudowy,
4. planowanie podsypki,
5. ułożenie bruku, wypełnienie spoin i zagęszczenie.

ukladanie2_tZASADA TRZECH PALET

  • polega na pobieraniu kostki z kilku palet jednocześnie. Pomaga to uniknąć miejscowych przebarwień nawierzchni;
  • tej zasady powinno się używać zwłaszcza układając kostkę koloru melanż, gdzie jedna paleta od drugiej może znacznie się różnić.

1. Wytyczanie trasy i wyznaczanie spadków nawierzchni

Układanie kostki zawsze należy rozpocząć od robót geodezyjno – pomiarowych, wytyczając w terenie usytuowanie i wysokość konstrukcji.

2. Wykonanie wykopu i ubicie jego dna

Wykop powinien być wykonany na przewidywalną w projekcie grubość wszystkich warstw nawierzchni, a następnie wyrównuje się i ubija zagęszczarką dno wykopu. Jeśli po wykopie jeszcze będą widoczne grunty słabonośne, wówczas należy je usunąć aż do warstwy względnie stabilnej. Gdy zachodzi potrzeba dodatkowej stabilizacji należy ją wykonać stosując dostępne środki.

3. Ustawienie krawężników i ułożenie warstw podbudowy

Jeśli projekt przewiduje, montujemy krawężniki lub oporniki (obrzeża) na wytyczonych poziomach, osadzając je na fundamencie z betonu B-15. Następnie nanosimy warstwy technologiczne:
– warstwa konstrukcyjno-odsączająca z grubego żwiru i tłucznia o uziarnieniu 16 – 32 mm i grubości 20 – 40 cm
– warstwa mieszanki żwirowo-piaskowej o uziarnieniu 0 – 16 mm i grubości 5 – 10 cm
Każdą warstwę należy zagęścić mechanicznie zachowując spadek poprzeczny 1-3% jeśli jest uwzględniony w projekcie.

4. Planowanie podsypki

Warstwa piasku o grubości 3-5 cm umożliwiająca równomierne ułożenie i niwelująca różnice kostek, podsypkę należy wyrównać za pomocą listwy, zachowując projektowany spadek poprzeczny i rzędną wysokości ok. 1cm. Niedopuszczalne jest chodzenie po podsypce.

5. Ułożenie bruku, wypełnienie spoin i zagęszczenie

Układanie należy rozpocząć od wbudowanych krawężników (obrzeży) lub budynku, po ułożeniu należy zaspoinować kostki. Polega to na wysypaniu warstwy piasku na ułożoną nawierzchnię i zamiatanie go aż wypełni szczeliny między kostkami. Zagęszczanie trzeba przeprowadzać parokrotnie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, aż do całkowitego zniwelowania różnic w wysokościach kostki. Po zagęszczeniu należy uzupełnić piasek w spoinach i ponownie zamieść lub spłukać wodą.

* wibrator do zagęszczania powinien być wyposażony w płytę z tworzywa sztucznego lub odpowiednią gumę, co zapobiega