Problemy w użytkowaniu kostki brukowej

probelmy 1 probelmy 2 probelmy 31. WYKWITY WAPIENNE

Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa jasnego nalotu, będąca osadem wapiennym zwanym wykwitem. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczalnego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. Powstaje on w trakcie wiązania cementu w wyniku reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla z powietrza.
Pamiętajmy, że każdy odpowiadający obowiązującym normom cement zawiera wapno.
Wykwity wapienne nie mają żadnego wpływu na właściwości wyrobów betonowych ani na jakość nawierzchni brukowych. W wyniku eksploatacji wyrobów betonowych na wolnym powietrzu następuje samoczynne rozpuszczanie i wymywanie osadów wapiennych przez wodę z opadów atmosferycznych. W przemyśle betonowym przyjęło się, że wykwity wapienne nie stanowią podstawy do reklamacji.

problemy32. WAHANIA ODCIENI BARW

Wyroby tego samego rodzaju produkowanego w tej samej technologii ale w różnym czasie mogą wskazywać drobne różnice kolorystyki, których nie da się uniknąć ze względu na różnicowanie czasu wytworzenia, bądź niewielkich różnic w składzie pierwotnym materiałów zużytych do produkcji (naturalna zmienność kruszyw). Różnice te nie mają żadnego znaczenia dla wartości użytkowej, ponieważ w trakcie eksploatacji i na skutek działania warunków atmosferycznych różnice te z reguły znikają. W celu uniknięcia wielkopowierzchniowych odchyleń kolorystycznych należy mieszać kostkę co najmniej trzech różnych palet oraz ściągać warstwami pionowymi a nie poziomymi.

3. POWIERZCHNIA

Na powierzchni elementów wibroprasowanych mogą występować niewielkie pory (np. pory wibracyjne uwarunkowane technologią produkcji), które nie powodują zwiększenia nasiąkliwości, zmniejszenia wytrzymałości produktów i nie uszczuplają ich wartości użytkowej, o ile wyroby te odpowiadają pozostałym warunkom określonym w Polskiej Normie dla danego wyrobu. Na powierzchni mogą czasami występować brunatne przebarwienia w formie punktów, których przyczyna tkwi w technologicznie nieistotnych, organicznych składnikach kruszywa naturalnego stosowanego przy produkcji betonów. Takie punkty po pewnym czasie same znikną pod wpływem czynników atmosferycznych.

4. MIKRORYSY

W szczególnych przypadkach na powierzchni wyrobów mogą pojawić się włoskowate rysy, które w stanie suchym są niewidoczne gołym okiem, a stają się dostrzegalne dopiero, gdy poprzednio zmoczona powierzchnia staje się prawie zupełnie sucha. Takie mikrorysy są zjawiskiem powierzchniowym i nie zmniejszają wartości użytkowej wyrobu, o ile w pozostałym zakresie spełnione są wymagania Polskiej Normy dla danego wyrobu.

5. USZKODZENIA BRZEGÓW

Kostka brukowa, płyty brukowe, krawężniki i obrzeża ułożone bez dylatacji lub ze zbyt wąską dylatacją, a także te, których podbudowa nie zapewnia odpowiedniej nośności, bądź została źle wyprofilowana, narażone są na uszkodzenia krawędzi, którym nie może zapobiec nawet najwyższa jakość użytego betonu. Skutkiem tego jest uszkodzenie krawędzi, bądź to poprzez obtłuczenie lub punktowe ścinanie szczególnie w miejscach styku odstępników z sąsiednim elementem. Świadczy to nie o wadach wyrobów, ale o błędach w wykonaniu podbudowy lub sposobie ułożenia.

6. PODSUMOWANIE

Wyżej opisane zjawiska wynikają z technologii produkcji i nie mogą stanowić podstaw do złożenia reklamacji, o ile parametry określone w Polskiej Normie dla danego wyrobu są spełnione. Zobowiązanie dostawcy w zakresie jakości produktu traci swoją ważność w wyniku niewłaściwego zabudowania elementów wibroprasowych.