paragrafWarunki gwarancji na kostkę brukową

POLBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że prefabrykowane elementy wibroprasowane wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi n/w normami zharmonizowanymi:
– PN-EN 1338-2005 kostka brukowa
– PN-EN 1339-2005 płyty chodnikowe
– PN-EN 1340-2004 krawężniki (w tym oporniki)Jakość sprzedawanych produktów jest zgodna z wymaganiami określonymi w w/w normach.1. Dostawca udziela gwarancji na produkty Polbet na okres 12 miesięcy od daty wydania towaru Odbiorcy.
2. Podstawą do złożenia reklamacji jest posiadanie ważnej faktury lub paragonu potwierdzającego zakup produktów w firmie Polbet, a także etykiety dołączanej do każdego opakowania dostarczanej partii materiału.
3. Stwierdzone wady należy pisemnie zgłosić Dostawcy niezwłocznie, wstrzymując się od zabudowy zakwestionowanej partii materiału. Dostawca nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z wbudowaniem i demontażem wadliwego towaru.
4. Dostawca rozpatrzy pisemną reklamację w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadkach wątpliwych, wymagających wykonania dodatkowych ekspertyz termin rozpatrzenia reklamacji może ulec zmianie.
5. Po stwierdzeniu zasadności reklamacji Dostawca dokona wymiany towaru na swój koszt w terminie obustronnie przez strony uzgodnionym lub wywiąże się ze swych zobowiązań reklamacyjnych w inny, uzgodniony przez obie strony sposób.
6. Dostawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Kupujący wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobów.
7. Polbet nie udziela gwarancji na wady lub uszkodzenia wynikające z:
7.2. błędów w doborze produktów do rodzaju i wartości docelowych obciążeń;
7.3. użytkowania towarów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
7.4. długoterminowego lub niewłaściwego składowania dostarczonych towarów;
7.5. transportu (jeśli transport nie był organizowany przez Polbet);
7.6. działania siły wyższej.
8. Reklamacji nie podlegają towary, których właściwości są zgodne z w/w Normami Zharmonizowanymi, a w szczególności mieszczące się w określonych Normami przedziałach odchylenia w wymiarach, a także wykwity wapienne, które zgodnie z PN-EN uważa się za nieistotne.
9. Nieznaczne różnice w jednolitości tekstury oraz zabarwienia, które mogą być spowodowane niemożliwymi do wyeliminowania odchyleniami właściwości surowców oraz różnicami warunków dojrzewania betonu nie stanowią podstawy do zgłaszania reklamacji.